ROMEA, o.p.s. se sídlem Žitná 49, 110 00 Praha, IČO: 26613573 (dále jen „ROMEA“) tímto jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů o zpracování osobních údajů.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROMEA si váží důvěry, s kterou jí při různých situacích poskytujete své osobní údaje, a proto považuje za důležité respektovat vaše soukromí a zpracovávat osobní údaje v souladu s platnou legislativou včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen „Nařízení“). Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. ROMEA proto přijala odpovídající technická a organizační opatření, aby zpracování osobních údajů řádně zabezpečila. Zaměstnanci ROMEA jsou vázáni povinností mlčenlivosti a jsou řádně vyškoleni. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

ROMEA Vás může požádat o poskytnutí osobních údajů v rozličných souvislostech, nejčastěji například v situaci, kdy zájemce žádá o stipendium na studium či o předplatné časopisu Romano voďi, ale také při poskytnutí daru, v rámci různých kampaní a akcí. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro uvedené účely.

Při zpracování osobních údajů se ROMEA řídí zejména těmito zásadami:

a. ROMEA provádí zpracování osobních údajů transparentním způsobem při dodržení všech povinností, které jí ukládají právní předpisy.

b. V rámci zpracování osobních údajů se ROMEA snaží omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum - tedy v takové míře, která je pro každý konkrétní účel nezbytná.

d. ROMEA jedná při zpracování a uchovávání citlivých informací tak, aby nedošlo k porušení vašich práv, zejména práv na zachování lidské důstojnosti, a klade důraz na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.

e. ROMEA zpracovává osobní údaje vždy na základě příslušného právního titulu a zákonným způsobem.

f. ROMEA získaná data pravidelně aktualizuje.

g. ROMEA uchovává osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování.

h. ROMEA zajištuje bezpečné zpracování osobních údajů tak, že používá standardizované postupy, vypracované za účelem zajištění potřebné úrovně zabezpečení osobních údajů včetně zajištění neustálé důvěrnosti, integrity a odolnosti systému a služeb zpracování.

i. ROMEA provádí průběžné zjišťování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování. 

j. ROMEA zpracovává osobní údaje subjektů automatizovanými i manuálními prostředky.

ROMEA je oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje na základě alespoň z jednoho níže uvedených oprávnění:

1. Plnění smlouvy 

Nejčastějším právním základem pro shromažďování a zpracování vašich osobních údajů je uzavření stipendijní smlouvy prostřednictvím registrace zájemce o stipendium. Za tímto účelem jste povinni nám poskytnout vaše osobní údaje, jelikož bez jejich poskytnutí nelze smlouvu uzavřít.

2. Splnění právních povinností

Zpracováváme vaše osobní údaje za účelem splnění právních povinností v souvislosti s daňovými a jinými právními předpisy.

3. Souhlas

V některých případech zpracováváme osobní údaje i na základě vámi svobodně uděleného souhlasu. Jde například o souhlas se zasíláním newsletterů a informačních e-mailů o výsledcích aktivit, programu a plánech ROMEA, možného zapojení se do kampaní a akcí. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat v souladu s postupem uvedeným v těchto Zásadách. Upozorňujeme, že neposkytnutí nebo odvolání souhlasu nemá vztah ke zpracování vašich osobních údajů na základě jiného oprávnění.

4. Oprávněné zájmy Společnost

Vaše osobní údaje máme oprávnění zpracovávat také pro účely našich oprávněných zájmů. Jedná se zejména o analytické účely nebo zajištění bezpečnosti našeho webu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Své dotazy, které se týkají zpracování osobních údajů, můžete směřovat prostřednictvím e-mailu na pověřence osobních údajů Zdeňka Ryšavého Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pokud už nechcete dostávat newslettery a informace od ROMEA, můžete se odhlásit. Odkaz na odhlášení naleznete v každém našem emailu. 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROMEA zpracovává a uchovává osobní údaje subjektů pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely. Doba zpracování osobních údajů zpracovávaných pro plnění právních povinností se řídí příslušnými zákony (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví), také např. archivační lhůty. V případě zpracování osobních údajů na základě vámi uděleného souhlasu po dobu, na níž byl souhlas udělen (zpravidla 10 let). Po uplynutí této doby ROMEA uchovává vaše osobní údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu svých práv. Pokud se jedná o osobní údaje zpracovávané z důvodu oprávněného zájmu správce, pak jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu, kdy po jeho skončení jsou vymazány (do uplynutí zákonných nebo smluvních promlčecích lhůt, lhůt pro uplatnění práv z vadného plnění nebo záruky pro případný výkon, určení nebo obhajobu nároků ROMEA).

Zpracování osobních údajů je pro účely uvedené výše v daném rozsahu nezbytné a pro tyto účely je subjekt povinen své osobní údaje ROMEA poskytnout. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů může mít za následek nemožnost registrace subjektu či nemožnost přijetí daru, jakož i další následky stanovené právními předpisy.

ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROMEA získává osobní údaje v rámci své činnosti přímo od subjektů údajů.

INFORMOVÁNÍ O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM, PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROMEA může sdílet osobní údaje s ostatními organizacemi jen v případě, že je to vyžadováno některým z účelů uvedených výše, zejména při udržování kontaktu, uzavření smlouvy, fundraisingu, organizování kampaní a sdílení informací, které vás mohou zajímat.

ROMEA zpracovává osobní údaje jako správce osobních údajů nebo prostřednictvím svých zpracovatelů, přičemž zajišťuje technická, organizační a personální opatření, která mají za účel vysokou úroveň ochrany a zabezpečení osobních údajů subjektů. 

ROMEA zpracovává osobní údaje subjektů prostřednictvím následujících zpracovatelů osobních údajů, které ROMEA pověřila plněním svých smluvních či zákonných povinností:

Zaměstnanci a smluvní partneři Správce ve smyslu naplňování cílů ROMEA.

Poskytovatel softwaru a další, jsou li v souladu s nároky GDPR.

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky.

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. ROMEA nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Podle Nařízení máte následující práva:

1. Právo přístupu k osobním údajům - subjekt je oprávněn požádat ROMEA o přístup ke svým osobním údajům, zvláště o informaci o zpracování svých osobních údajů obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu a obsahu osobních údajích

2. Právo odvolat souhlas - v případě, že osobní údaje subjektu zpracováváme na základě uděleného souhlasu subjektu, má subjekt právo ho kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před tímto odvoláním. Odvolání souhlasu zároveň nemá vliv na zpracování osobních údajů subjektu na základě jiného oprávnění, zejména v souvislosti se zpracováním nezbytným pro plnění smlouvy anebo plnění právní povinnosti.

3. Právo na opravu osobních údajů - subjekt je oprávněn vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a je oprávněn požádat o opravu nebo doplnění těchto osobních údajů. ROMEA je v takovém případě povinna bez zbytečného prodlení informovat o tom příjemce o žádosti subjektu údajů.

4. Právo na přenositelnost osobních údajů - požádá-li subjekt ROMEA, předá ROMEA osobní údaje subjektu přímo jinému správci, anebo má subjekt právo je získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu

5. Právo vznést námitku - subjekt je oprávněn v případě porušení povinností ROMEA týkajících se shromažďování nebo zpracovávání těchto osobních údajů žádat ROMEA, aby se zdržela takového jednání, odstranila takto vzniklý stav či poskytla na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány. ROMEA je povinna v souvislosti s výše uvedenými právy subjektu informovat jej neprodleně o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů, poskytnout mu potřebnou součinnost a vysvětlení.

6. Právo na výmaz – subjekt má právo na vymazání osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

➢    osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány

➢    subjekt odvolává souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování

➢    subjekt vznesl námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování

➢    osobní údaje byly zpracovány protiprávně

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Poslední revize: datum 22.5.2018